123 Main Street, New York, NY 10001

Miljö/Certifiering

POLICY FÖR AB Willwood Willwood AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC (PEFC/05-32-7/V937) och FSC® (FSC-C089427):s krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, ILO:s kärnkonversioner kränks. Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. AB Willwood skall verka för att denna volym ökar. Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare. Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Ladda ner vår miljöcertifiering/miljöpolicy

Filen hittar ni här: Miljo-Certifiering-policyn-AB-WILLWOOD.pdf
 
Länkar för mer information: